مقاله شناسايي و تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش و کاربرد کيف پول الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش و کاربرد کيف پول الکترونيک :


تعداد صفحات :38

در این پژوهش با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد تکنولوژی, عوامل و فاکتورهایی که سبب پذیرش و کاربرد هرچه بهتر و موفق‌تر از کیف پول الکترونیک می‌شود شناسایی شده‌اند. مطالعه از نظر روش تحقیق, توصیفی–پیمایشی و جامعه مورد نظر آن, میانگین کل مشتریان مراجعه‌کننده به کلیه شعب بانک مورد مطالعه و همچنین کاربرانی است که از خدماتی همچون بلیت الکترونیکی یا سایر روش‌های مبتنی بر کارت برای وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند. مطابق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای, پرسشنامه بین 385 نفر توزیع و جمع‌آوری شد. پس از انجام تحلیل‌های صورت گرفته از بین متغیرهای پژوهش, عامل نگرش به پذیرش کیف پول الکترونیک بیشترین اثر مثبت را بر قصد استفاده دارد و بعد از آن شرایط تسهیل بیشترین تأثیر را دارد. در رتبه‌ی سوم و چهارم عوامل انتظار تلاش و انتظار عملکرد, قرار دارند. متغیر اضطراب اثر منفی و تقریباً متوسط را از سوی افراد دارد.

لینک کمکی