مقاله تورم و اصلاحات اقتصادي براي کنترل آن( با رويکرد اصلاح واحد پول ملي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تورم و اصلاحات اقتصادي براي کنترل آن( با رويکرد اصلاح واحد پول ملي) :


تعداد صفحات :32

استمرار تورم‌های بالا و کاهش ارزش ریال ایران باعث مطرح کردن بحث حذف صفر از پول ملی شده است. بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که این طرح به تنهایی اثر مورد انتظار را در کنترل تورم ندارد و برای موفقیت آن باید مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی پیش از اجرا صورت گیرد. به هدف بررسی این اصلاحات, در این پژوهش از نمونه‌ای شامل 61 مورد اصلاح واحد پولی که توسط 48 کشور در بازه زمانی 2012-1980 صورت گرفته, استفاده شده است. بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده, 8 متغیر تأثیرگذار در کنترل تورم به عنوان اصلاحات اقتصادی معرفی گردید و با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی, اثر تغییرات این متغیرها بر روی تورم سنجیده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین‌ها, بسته اصلاحات پیشنهادی شامل 5 مورد اصلاحات اقتصادی است که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: کاهش کسری بودجه دولت, استقلال بانک مرکزی, کاهش خالص بدهی دولت به سیستم بانکی, کاهش نرخ ارز بازاری و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی. نتیجه مهم دیگر آن است که اثرگذاری این اصلاحات در کنترل تورم با تأخیر همراه می‌باشد.

لینک کمکی