مقاله بررسي اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالي بانک‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالي بانک‌ها :


تعداد صفحات :27

در تحقیق حاضر به بررسی اثرات دور اول, تأثیربخش حقیقی بر ترازنامه بانک‌های کشور و اثرات دور دوم, واکنش صورت مالی بانک‌های کشور و برگشت آن به بخش حقیقی با استفاده از اطلاعات ماهانه از سال 1386‍ تا 1392 می‌پردازیم. به این منظور از یک مدلپانل پویای تأثیرات همبسته مشترک برای لحاظ کردن همبستگی مقطعی استفاده کرده‌ایم. نتایج حاصل از مدل پانل پویا برای بررسی اثرات دور اول برای هر بانک نشان می‌دهد که تسهیلات گردشی در دو دوره گذشته دارای تأثیر معنادار بر میزان تسهیلات گردشی در دوره بعد است. همچنین تغییر تولید ناخالص داخلی با یک و دو وقفه دارای تأثیرات متفاوت بر بانک‌های کشور بوده و برای بانک اقتصاد نوین, پارسیان, کشاورزی, کارآفرین, صادرات, پاسارگاد و سپه معنادار است. نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری برای داده‌های همفزون صورت مالی بانک‌ها (اثرات دور دوم) نشان می‌دهد که می‌توان تسهیلات گردشی را به عنوان علیت گرنجری تغییر در تولید ناخالص داخلی دانست. برای ارزیابی این تأثیر از یک مدل خود رگرسیون با وقفه ARDL استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل تخمین زده شده تایید می‌کند که در دوره زمانی مورد نظر تغییر در تسهیلات اعطایی تأثیر منفی بخش حقیقی داشته است.

لینک کمکی