مقاله ارزيابي پويايي صنعت بانکداري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پويايي صنعت بانکداري ايران :


تعداد صفحات :38

با توجه به اینکه شبکه بانکی کشور در حال گسترش بانک‌های خصوصی و تجربه ورود بانک‌های خارجی است, میزان تمرکز در شبکه بانکی کشور و اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری بانک‌های کشور دارای اهمیت است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از شاخص‌های تمرکز و هرفیندال, درجه تمرکز در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1380-1391 اندازه‌گیری شود. همچنین برای اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری از روش غیرساختاری پانزار و راس پویا در دوره زمانی 1375-1391 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی حاکی از تمرکز تقریباً 60 درصدی دارایی در 5 بانک بزرگ کشور است که در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. علاوه بر آن 5 بانک بزرگ کشور سهم 51 درصدی در تسهیلات غیرجاری را در سال 1391 داشته‌اند که لزوم توجه مدیریت ریسک اعتباری در این گروه از بانک‌ها را بیش از پیش می‌سازد. همچنین شاخص پانزار و راس پویا نیز بیانگر بیشتر بودن درجه رقابت‌پذیری بانک‌های بزرگ در مقایسه با بانک‌های کوچک و همچنین بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی می‌باشد.

لینک کمکی