مقاله تا?ثير چرخه‌هاي تجاري بر سرمايه پشتيبان در نظام بانکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تا?ثير چرخه‌هاي تجاري بر سرمايه پشتيبان در نظام بانکي ايران :


تعداد صفحات :25

در این مطالعه تاثیر چرخه‌های تجاری بر سرمایه پشتیبان و تاثیر سرمایه پشتیبان بر کانال وام‌دهی بانک‌ها بررسی می‌شود. به این منظور به برآورد دو مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و داده‌های مربوط به دوره 2001 تا 2009 می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که نرخ ذخیره قانونی (به‌عنوان شاخص سیاست پولی), شاخص چرخه‌های تجاری, اندازه بانک‌ها (لگاریتم دارایی‌های کل) و مطالبات معوق اثر معکوس و معنادار و حقوق صاحبان سهام و سرمایه پشتیبان بانک‌ها در دوره قبل اثر مثبت و معناداری بر سرمایه پشتیبان بانک‌ها دارند. همچنین, متغیرهای سرمایه پشتیبان بانک, نرخ رشد وام‌دهی در دوره قبل و شاخص چرخه تجاری ارتباط مثبت و معناداری با متغیر نرخ رشد وام‌دهی دارند.

لینک کمکی