مقاله اثر وابستگي به منابع طبيعي بر کيفيت نهادها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر وابستگي به منابع طبيعي بر کيفيت نهادها :


تعداد صفحات :28

در تبیین اثر کیفیت نهادها بر نفرین منابع طبیعی تاکنون تقسیم‌بندی نهادها درنظرگرفته نشده است, درحالی‌که نهادها با توجه به نقش و کارکردی که دارند, اثرات متفاوتی بر عملکرد اقتصادی گذاشته و فرایند تأثیرپذیری آنها از منابع نیز می‌تواند بر حسب تقسیم‌بندی آنها متفاوت باشد. در این پژوهش, تفکیک انواع نهادهای مؤثر بر رشد اقتصادی ارائه شده و اثر وابستگی به منابع بر کیفیت این نهادها مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه, در کنار اثر وابستگی به منابع, سه اثر سطح توسعه‌یافتگی قبل از آغاز دوره وابستگی به منابع, وضعیت جغرافیایی و اثر استعمار نیز به‌منظور تبیین کیفیت نهادها درنظرگرفته شده است. بر پایه نتایج, وابستگی به منابع نفتی و معدنی, موجب کاهش کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و این اثر صرف‌نظر از انتخاب شاخص وابستگی به منابع مشاهده می‌شود. نتیجه آنکه وابستگی به منابع طبیعی, موجب تخریب کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی کشورهای صاحب این منابع شده است. در مقابل درجه توسعه‌یافتگی در دوره پیش از وابستگی, کیفیت نهادها را در دوره پس از وابستگی بهبود بخشیده است. نتایج با تبیین اثر وابستگی به منابع بر کیفیت انواع مختلف نهادها, این فرضیه را حمایت می‌کند که وابستگی به منابع از طریق تضعیف کیفیت انواع مختلف نهادها منجر به شکل‌گیری پدیده نفرین منابع در کشورهای صاحب‌منابع شده است.

لینک کمکی