تاثير نانو آهن صفرظرفيتي پايدار شده بر فراهمي سرب در خاک شني آلوده

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي چالش هاي زيست محيطي و گاهشناسي درختيتعداد صفحات :13چکیده مقاله: آلودگی خاک به عنصر سرب یکی از مخاطرات زیست محیطی مهم در جوامع بشری است. در این راستا استفاده از نانو ذرات آهن صفرظرفیتی به عنوان اصلاح کننده آلودگی های محیط زیست مدنظر و مورد توجه محققین می باشد. این تحقیق با هدف سنتز آهن صفرظرفیتی پایدار شده با اسید آسکوربیک در شرایط آزمایشگاه و تاثیر آن بر قابلیت جذب عنصر سرب برای گیاه در خاک های شنی آلوده شده انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل سطوح نانو آهن صفرظرفیتی (0، 5/0، 1 و 2 درصد وزنی خاک) و سطوح آلودگی 50

مطالعات ايراني بومي سازي و نظريه بوم گرايي معطوف به سنت شيعي

س، همایش یا نشریه : جستارهاي سياسي معاصرتعداد صفحات :27اندکی پس از ورود سرزده استعمار به ایران و مشاهده ناسازگاری آن با فرهنگ و تمدن بومی،تلاش های فکری و عملی برخی از روشنفکران و کارگزاران برای بومی سازی دستاوردهای فرهنگی و تمدنی غرب آغاز شد (تاریخچه) اما علی رغم فراز و فرود این تلاش ها، نتیجه ایی برای تمدن سازی ایرانی پدید نیامد (مساله) به ان دلیل که مطالعات آکادمیک فراوان صورت گرفته در این زمینه بیش از آن که به بومی سازی بپردازد سر از غربی سازی درآورده است (آثار) بنابراین، با این سئوال مواجه ایم که چگونه می توان با بازخوانی کاستی چنین مطالعاتی، نظریه

مقاله تأثير ويتامين C بر بهبود علائم پيلونفريت

نفریت از عفونت‌های دستگاه ادراری است. لزوم استفاده از داروی کمکی در کاهش زمان درمان بیماری و مدت بستری، منطقی است. در این مطالعه تأثیر ویتامین C در بهبود علائم پیلونفریت بررسی شد. روش کار: در این مطالعه کارآزمایی دوسویه کور، 64 نفر از بیمار بستری مبتلا به پیلونفریت حاد غیر عارضه دار شده به روش تصادفی به 2 گروه درمان با ویتامین C و گروه پلاسبو تقسیم شدند. در هر دو گروه درمان پایه که شامل سفتریاکسون در زمان بستری و سیپروفلوکساسین در زمان ترخیص به مدت 14 روز بود تجویز شد. زمان قطع علائم بیماری و نتایج حاصله توسط آزمون 2آنالیزشد. نتایج: میانگین مدت زمان قطع ت