ارايه يک مدل رياضي ترکيبي با استفاده از برنامه ريزي آرماني براي انتخاب استراتژي هاي تعميرات و نگه داري (مرود مطالعه: تجهيزات دريا سازمان بنادر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه يک مدل رياضي ترکيبي با استفاده از برنامه ريزي آرماني براي انتخاب استراتژي هاي تعميرات و نگه داري (مرود مطالعه: تجهيزات دريا سازمان بنادر) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هزینه های تعمیراتی , مهمترین هزینه قابل کنترل در صنایع است[1] و طبیعی است که کاهش آن در دستور کار مدیران صنعت قرار گیرد. از طرف دیگر کاهش شیفت های تعمیرات و نگه داری و اجرای موثر برنامه های تعمیرات نگه داری از اهداف مدیران سیستم های تولیدی بوده است. لذا در این تحقیق به انتخاب استراتژی های تعمیرات ونگه داری در سازمان بنادر پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق انتخاب استراتژی های مناسب برای اجرا در سال 1396 می باشد و همچنین رتبه بندی دسته استراتژی های انتخابی با استفاده از معیارهای ثانویه و روش پروموتی می باشد. این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد و از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه, مصاحبه و اطلاعات واحد تعمیرات و نگه داری می باشد. در این تحقیق برای انتخاب استراتژی های منتخب, اهداف به وسیله تکنیک حداقل مربعات فازی وزن دهی شده و سپس توسط برنامه ریزی آرمانی صفر و یک و بر مبنای اهداف و محدودیت های سازمان بنادر انتخاب می گردد, در ابتدا آرمان های موثر بر انتخاب استراتژی ها تعیین می شود که بر این اساس در این تحقیق 4 آرمان برای تعیین استراتژی های تعمیرات و نگه داری در نظر گرفته شده است. که در پایان این مقاله مدل پیشنهادی ارایه می گردد.

لینک کمکی