مقاله رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک‌هاي فرزند پروري مادران با پرخاشگري کودکان دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک‌هاي فرزند پروري مادران با پرخاشگري کودکان دبستاني :


تعداد صفحات :21

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دبستانی دختر و پسر در سال تحصیلی 97_1396و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان شهر تهران که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-ffi-60) مک کرا و کاستا(1987), پرسشنامه شیوه های فرزند پروری توسط باومریند(1972) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992) بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با رویکرد سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که, از بین سبک‌های فرزند پروری, سبک سهل گیرانه به‌صورت مثبت و سبک دموکراتیک به‌صورت منفی پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین از بین ویژگی‌های شخصیتی مادران, روان رنجور خویی به‌صورت مثبت و برونگرایی و توافق پذیری به‌صورت منفی پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش‌بینی می‌کند.

لینک کمکی