مقاله بررسي تأثير قابليت‌هاي بازاريابي بر عملکرد شرکت‌هاي توليدي صنايع غذايي با نقش ميانجي استراتژي‌هاي بازاريابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير قابليت‌هاي بازاريابي بر عملکرد شرکت‌هاي توليدي صنايع غذايي با نقش ميانجي استراتژي‌هاي بازاريابي :


تعداد صفحات :24

با توجه به این نکته که شرکت‌هایی که قابلیت‌های بازاریابی قوی‌تر و تشخیص صحیح نیازهای مشتری را دارد می‌تواند قابلیت‌های بازاریابی را بهبود بخشد, این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی در شرکت شهرک‌های صنعتی اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش, کاربردی و بر حسب روش؛ توصیفی از نوع علی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی در شرکت شهرک‌های صنعتی اهواز به تعداد 570 نفربود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر به عنوان نمونه محاسبه گردید. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد عملکرد, قابلیت‌های بازاریابی و پرسشنامه استراتژی‌های بازاریابی استاندارد کاسیولاتی و هی لی(2016) بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره و تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 85/0به دست آمد. در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrerl مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

لینک کمکی