مقاله سنجش آسيب ‌پذيري و آمادگي کشاورزان براي مواجهه با شرايط خشکسالي،مورد مطالعه: شهرستان کاشمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش آسيب ‌پذيري و آمادگي کشاورزان براي مواجهه با شرايط خشکسالي,مورد مطالعه: شهرستان کاشمر :


تعداد صفحات :29

این تحقیق با هدف سنجش آسیب‏پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشکسالی در مناطق روستایی شهرستان کاشمر انجام شد. تحقیق کاربردی است و از شیوه پیمایش برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 8242 نفر از کشاورزان شهرستان کاشمر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر آنان از طریق نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن توسط متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش های مختلف پرسشنامه شامل صدمات و خسارت‌های ناشی از خشکسالی, 78/0 و میزان اطلاع و آگاهی کشاورزان از روش ها و راه کارهای مقابله با پدیده خشکسالی 84/0 بود. نتایج نشان داد مهم ترین آسیب های اقتصادی 'گران شدن علوفه در منطقه, افزایش هزینه های تولید و کاهش میزان سرمایه‏گذاری در تولید محصول', مهم ترین آسیب های زیست محیطی' پایین رفتن سطح آب‏های زیرزمینی, چاه‌ها و قنات‌ها, خشک شدن آب‌های سطحی و هجوم آفات و بیماری‏ها' و مهم ترین آسیب های اجتماعی_ روانی, 'بیکاری فصلی و دائمی در بین کشاورزان, مهاجرت خانوارهای کشاورزان به سایر مناطق و وابستگی بیشتر آن ها به دولت' بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی حاکی از وجود رابطه معنی دار بین سابقه کار کشاورزی, سن, تعداد اعضای خانواده, میزان درآمد فعالیت های کشاورزی و میزان امکانات و تجهیزات در دسترس پاسخگویان برای مواجهه با خشکسالی و ارزیابی آنان از آسیب های ناشی از خشکسالی بود. مقایسه سطوح آسیب پذیری کشاورزان از خشکسالی نشان داد بیشترین خسارت ها مربوط به آسیب های زیست محیطی بوده و پس از آن آسیب های اقتصادی و اجتماعی_ روانی قرار دارند.

لینک کمکی