مقاله تعيين غلظت فلزات سنگين در پوشش گياهي اطراف کارخانه سيمان بهبهان توسط بيوانديکاتورهاي گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين غلظت فلزات سنگين در پوشش گياهي اطراف کارخانه سيمان بهبهان توسط بيوانديکاتورهاي گياهي :


تعداد صفحات :18

یکی از مهمترین اشکال آلودگی کارخانجات سیمان, آلودگی هوا از طریق ورود ذرات معلق به اتمسفر می باشد. این غبارات شامل مقادیری از فلزات سنگین هستند. تحقیق حاضر با هدف ردیابی میزان فلزات سنگین حاصل از گرد و غبار کارخانه سیمان بهبهان به محیط زیست از طریق درختان اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و کنار (Ziziphus spina-christi) به عنوان پایشگرهای زیستی انجام گردید. نمونه برداری به صورت سیستماتیک تصادفی جهت اندازه گیری میزان فلزات سنگین (کروم, نیکل, کادمیوم و سرب) از برگ درختان مذکور انجام و مقدار آن از طریق دستگاه جذب اتمیICP- AES تعیین گردید.

- میانگین غلظت عناصر کروم, نیکل, کادمیوم و سرب در اکالیپتوس به ترتیب 29/2, 64/11, 06/0, 62/1 ppm بود.

- همچنین میانگین غلظت عناصر کروم, نیکل, کادمیوم و سرب در کنار 66/1, 38/4, 04/0, 07/2 ppm بود.

نتایج نشان داد غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده در گونه های گیاهی در مکان ها و جهات مختلف و گونه های مختلف, متفاوت بودند. تنها میانگین غلظت فلزات کروم و نیکل در گیاه اکالیپتوس و کروم در گیاه کنار از استاندارد جهانی بالاتر بود, همچنین با افزایش فاصله از منبع آلودگی میزان این عناصر در گیاه کاهش یافت.

لینک کمکی